รักการอ่าน           ผ่านบทกลอน

              หลองข้าวอุ้ยติ๊บ
      หลองข้าวหลังนี้     มีสองคนเฒ่า
ดูแลผ่อเฝ้า               เอาข้าวใส่หลอง
แม่อุ้ยจั๋นติ๊บ              ได้ฮิ้บไม้ก๋อง
นับข้าวใส่หลอง          เอาทองเข้าบ้าน
มีปื้นหล่องข้าว           เอาเก็บเปี้ยดสาน
ซะป๊ะไม้กาน              ข้าวสารเต๋มหม้อ
อุ้ยติ๊บฮักหวง             กั๋วก๋วงจ้อหว้อ
กั๋วข้าวบ่าปอ             กั๋วขอข้าวปั้น
อุ้ยติ๊บต๋ายแล้ว           อุ้ยแก้วดับขันธ์
เหลียวผ่อจาบัลย์        เหลือก้าหลองข้าว
                                                                                    
                                                                     </>

                                                                   คก
                   “มอง”  ฮ้องแหมอย่าง  เฮาว่าคก       ขอหยิบยก  คกลื้อเมือง  อู่เหมือนกั๋น
        ป้อน้อยแก้ว  แม่อุ้ยติ๊บ  แป๋งไว้ตัน                ได้จ้วยกั๋น  ต๋ำข้าวเปือก  บ่เปื๋องแฮง
        ถึงงานปอย  งานสลาก  ฝากข้าวหนม            เฮานิยม  เอาข้าวสาร  ต๋ำเป็นแป้ง
        ข้าวหนมจ๊อก  ข้าวหนมเตียน  ข้าวเปี่ยนแป๋ง    บ่กิ๋นแหนง  แป๋งข้าวหนมได้  ย้อนคกมอง
        มวลน้ำผัก  น้ำปู๋  ยู้ใส่คก                           ตี๋นย่ำยก  กะเดื่อกขึ้น  จื่นตังผอง
        จ้วยกั๋นต๋ำ  หื้อแหลก  บ่แยกกอง                 ฮ่วมแฮงฮอง  เป๋นน้องปี้  ตี้คกมอง 

  

 

ผามหลัว

             หลัวคือฟืน  เก็บไว้  ใช้หุงต้ม                         ตัดสะสม  เรียงใส่  ไว้ในผาม
        มุงหลังคา  กันฝน  หลัวทนทาน                           เก็บได้นาน  หอบเอาไว้  ในเตาไฟ
        หลัวที่ดี  มีอยู่ใน  สวนหลังบ้าน                            ทั้งกิ่งก้าน  ไม้แดงดู่  เปาแงะไข
        ลมพัดหัก  ล้มพังโคน  ต้นลำไย                           ตัดเลื่อยไว้  ทั้งลำต้น  กิ่งก้านดี
        ไม่ต้องซื้อ  เพียงขยัน  ตัดไม้แห้ง                         ไว้ในแหล่ง  ใต้ถุนบ้าน  สานวิถี
        จากต้นไม้  ใช้เป็นหลัว  ได้อย่างดี                        ไตลื้อมี  ผามหลัวเด่น  เห็นทุกเรือน
                                                     

                                                        เฮินลื้อ
             เฮินลื้อ  คือบ้าน  คนไตลื้อ                            ที่ยึดถือ  การปลูกสร้าง  วางรากฐาน
        เอกลักษณ์  อันโดดเด่น  เห็นตระการ                    หลังคาบ้าน  มีสองจั่ว  งามเหลือเกิน
        เสาใหญ่สูง  มีบันใด  และมีฮ้าน                           อีกทั้งจาน  มีข่ม  มีบนเติ๋น
        ไม้ฝาตั้ง  กั้นเตาไฟ  และในเฮิน                           หิ้งน้ำเชิญ  คนตักได้  ใจชื่นบาน
        บนฝามี  หิ้งพระ  ตระหง่านสูง                             ด้วยหมายมุ่ง  บูชา  ศรัทธามั่น
        เฮินไตลื้อ  เป็นสื่อ  สายสัมพันธ์                          จึงสร้างสรรค์  เฮินลื้อ  สื่อฮีตฮอย 

 


  • คร่าว เล่าขาน ตำนานแห่นมสด รดต้นศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดโดย ครูพรรษา บัวมะลิ สิทธิก๋าร ต่ำนานเล่าไว้ ต๋ามตี้เฮาได้ สืบไซร้เสาะหา ในอดีตนั้น สำคัญนักหนา พุทธก๋าลา เมิ...